1 JjX3zeLzdYuhKz9_kBdm1g

Yevtushenko kissing Shostakovich at the world premiere of the Babi Yar Symphony

Yevtushenko kissing Shostakovich at the world premiere of the Babi Yar Symphony